Doplňující zpráva z jedenáctého jednání zastupitelstva

Dle svého slibu se ještě vracím k některým bodům agendy našeho posledního - doposud nejdelšího jednání zastupitelstva. Z celé řady schopnostních selhání - o některých jsem již informovala v úvodní zprávě - považuji za vůbec nejostudnější neschopnost a doslova plánovanou neochotu projednat řádný rozpočet na příští rok. Aktuálně máme plná média informací, jak například naše hlavní město se v nepoměrně složitější koaliční - či spíše nekoaliční - formaci snaží přijmout rozpočet ještě v prosinci a u nás někteří kolegové ve snaze se trvale lísat do přízně nepracovitého pana starosty žvaní o tom, že byly roky, kdy byl rozpočet ještě později. Otřesné. Rozpočet není jen vizitkou města ve své faktické podobě, ale právě i v jeho včasném zpracování i celkovém přístupu k němu. Je tu však přece jenom jedno pozitivum. Nemám důvod nevěřit příslušným odborným ekonomickým zaměstnancům úřadu, že by vše klidně zvládli včas a že jim k tomu chybí pouze povel. Od koho pak asi ? Vyplývá z toho však jednoznačně, že příští rok by to tedy včas být mohlo, tak uvidíme...

Velkou část jednání zabrala žebravá mise z Lužické nemocnice, která by ráda získala dotaci z našeho i jiných obecních rozpočtů. I když si myslím, že snaha přispívat všemožně k péči o zdraví našich spoluobčanů by měla být jednou z našich hlavních priorit, nejsem si vůbec jistá, jestli tou správnou cestou je sanovat špatné hospodaření této nemocnice s její ne úplně šťastnou pověstí odbornou, ale i manažerskou. Zdržením se hlasování jsem vzala na vědomí zamítavý názor většiny a považuji tím celou věc za uzavřenou. Nikoli ale - zdá se - náš pan starosta, který se nechal mediálně slyšet, že je ochoten o věci jednat dál. Velmi by mne zajímalo, kdo mu k tomu dal mandát a jestli opravdu peníze spoluobčanů považuje za něco, o čem může vesele besedovat i přes zmíněné zamítavé rozhodnutí zastupitelstva. Že by snad chtěl jednat i o nějakých zvláštních podmínkách? Pokud zmiňuji opakovaně péči o zdraví, považuji za daleko důležitější neustávat ve snaze o zkvalitnění záchranné služby.

Vzhledem ke zcela zjevné snaze naší rady zdražovat občanům jednu položku za druhou jsem raději odsouhlasila jen v podstatě legislativní aktualizaci městské vyhlášky o poplatcích za svoz komunálního odpadu, která náklady poplatníků alespoň nezvyšuje. Jsem si však plně vědoma, že součástí našeho volebního programu byl záměr, o kterém jsem i nadále přesvědčena - a to ten, že po vzoru jiných měst srovnatelné velikosti, je zcela reálné poskytovat občanům tuto službu zcela bezplatně. Vzhledem k tomu, že tento bod měli v programu i další ( a volebně úspěšnější ) kolegové a dokonce i někteří členové rady, očekávala bych prosazování tohoto záměru od nich a ráda bych se k nim připojila, ale jak je vidět, tak ne každý považuje svůj volební program za závazný slib voličům. Je ale možné, že už se ani nepamatují...

Zcela zbytečné - a ve velkém rozporu s aktuální územní neatraktivitou - je zdražování nájmů v městských bytech. Není to nic jiného než vysávání kapes v podstatě bezbranných obyvatel. Vrcholem byla připomínka jednoho z kolegů nadšeně rozvinutá panem starostou, že si lidi můžou dojít pro příplatek na bydlení. Nejen, že někteří na to ani nedosáhnou a nebudou mít na příplatek nárok, ale takovýto přístup je hrůza. Našim cílem by měla být podpora prosperity spoluobčanů a nikoliv zatahování čím dál většího počtu z nich do záchranných sociálních sítí. Budu každopádně velmi zvědavá, nakolik budou naplněny velmi mlhavě - ale za to pohotově - mumlané sliby, jak se lidem zlepší bydlení, dostanou nová okna a podobně. To nám ostatně velmi dobře ukáže už připravovaný rozpočet, když už se tedy nestihnul v řádném čase. 

Pokud jde o další etapu rekonstrukce zimního stadionu, souhlasila jsem s financováním této akce pouze za předpokladu, že budou odstraněny závady z první etapy rekonstrukce, kde je kolaudačním rozhodnutím povolen omezený počet lidí na třetinu. Bylo řečeno, že závady budou odstraněny, tak se těším. Také jsem opět připomněla problém s časy na kluzišti pro veřejnost. Minule mě osočil pan místostarosta Hambálek, že moje připomínka je demagogie a ukazoval nám všem kolik hodin pro veřejnost máme - nejvíc na celém světě. Až druhý den mi bohužel došlo, že jeho rozvrh hodin se týkal prázdnin, kdy tréninky jsou minimálně. Tak jsem já na oplátku nejen jemu, ale i ostatním přednesla skutečný harmonogram za poslední tři týdny abych připomněla, že z jeho strany to není demagogie jenom vůči zastupitelům, ale celé veřejnosti.

Závěrem mi dovolte ještě krátké ohlédnutí za letošním rokem. Chci se omluvit za to, že v těchto svých informacích mám pro veřejnost většinou bohužel někdy jen negativní informace, což mne nijak netěší. Věřte mi však, že některé mé zdánlivě ostré formulace jsou v kontrastu s realitou ještě krotké. Občas se ale vyskytnou i pozitivní zprávy a s radostí musím konstatovat, že při velmi časté přímé vzájemné komunikaci nejen s kolegy v zastupitelstvu mimo jeho oficiální jednání, ale i v kontaktu s některými zaměstnanci města - se setkávám s rostoucí vstřícností a mám za to, že přichází čas i k debatám, jestli si opravdu necháme útrpně líbit čím dál větší aroganci pana starosty a jeho rostoucí neschopnost nejen efektivně řídit naše jednání - ale i městský úřad samotný. Jeho trvalé veřejné stesky, že on vlastně nic neřídí a za nic nemůže odpovídat, jsou sice hluboce pravdivé, ale s tím se snad opravdu nejde smiřovat. Asi by jej moc nepotěšilo, kdyby věděl, že občas dostávám i přímé informace od některých radních - z pochopitelných důvodů je zde samozřejmě nebudu jmenovat a nespokojenost s jeho působením roste. Ona se firma či bankovní pobočka opravdu řídí trochu jinak, ale politika by neměla být ničím jiným než službou občanům a - jak říkal americký president Lincoln - někdy třeba i významnou skupinu spoluobčanů můžete podvádět a ohlupovat, naštěstí ale nikdy všechny a už vůbec ne donekonečna... 

 

 

Úvodní zpráva z jedenáctého jednání zastupitelstva

Poslední letošní jednání našeho zastupitelstva bylo velmi dlouhé, již tradičně s několika pozdními příchody kolegů a nepochybně velmi únavné především pro reprezentanty naší veřejnosti, kteří opět museli čekat dlouhé hodiny na to, aby se mohli k agendě vyjádřit. Vzhledem ke značnému rozsahu i závažnosti projednávaných bodů připravím podrobnou informaci, která bude zveřejněna v příštím týdnu a v této úvodní zprávě chci spíše přiblížit celkovou evidentně se stále zhoršující atmosféru jednání a rostoucí neschopnost pana starosty a jeho kamarádů nejen při vlastním výkonu funkci, ale i při samotném řízení jednání. Pro všechny, kteří předem vzdávají poslech celého záznamu z jednání, zde mám vybrané zvukové ukázky.

Abych dokumentovala svůj postoj ke koncepci sportu, chci uvést, že jsem ráda, když se podporuje sport, ale souhlasit s předloženou koncepcí jsem nemohla. Myslím, že pochybností tam padlo dost. Mám-li být konkrétní, musím konstatovat, že pokud jde o menší oddíly tak věřím, že přidělené finance jim vytrhnou trn z paty a jsou jistě velkou podporou. U těch větších si už tak jista nejsem. Z tohoto důvodu byla moje otázka směřovaná právě na místostarostu Hambálka a z jemu pochopitelných důvodů jsme na ni nedostali odpověď. Právě takové ignorování mých dotazů jsou těmi důvody, které mě vedou k pochybám v určitých věcech.  Podobné zkušenosti z dob minulých byly tím, proč jsem do mnou nemilované politiky - byť jen komunální chtěla jít. Poukazovat právě na tyto skutečnosti a ochránit majetek města před rozkrádáním a nesmyslným rozhazováním. A se vší důsledností to také budu dělat.

Čím dál horší aroganci, urážky a zastrašování mé osoby ze strany pana starosty velmi dobře ukazuje následující ukázka,      https://youtu.be/NNczetl_EwY       ke které chci dodat vysvětlení jeho přihlouplé a stupidní poznámky, kdy mi navrhl, abych si udělala pořádek ve svých platbách vůči Regii. Kdyby netrávil více času v bance než ve zvolené funkci, na kterou nestačí - a pokud chce informovat veřejnost, měl by mít také pravdivé informace. Je faktem, že v letních měsících se má pracovní klientela z pochopitelných důvodů každoročně ztenčí. Stává se mi, že se dostanu do skluzu s nájemným. Prostě nekradu a ani nesedím jedním zadkem na více židlích. Nevnímám to ale jako žádný závažný problém, neboť vždy vše do konce roku srovnám. Prostě řeším normální všední problémy většiny lidí. Naproti tomu musím opakovaně konstatovat, že pokud má někdo statut uvolněného starosty a nevěnuje se této práci v celém rozsahu, tak mu nejen leccos uniká, ale už jen tímto faktem samotným okrádá své spoluobčany.

Abych tuto úvodní zprávu trochu odlehčila, připojuji ještě jednu ukázku jeho vystupování, kde v samém závěru a ve zjevné euforii, že má tuto otravnou a obtěžující povinnost za sebou, sděluje spoluobčanům, že "bohužel bude badmintonový turnaj" a aby se na závěr (jak on občas říká) - ukojil - tak hezky vše završil vtipem, kterému se již tradičně smál pouze on sám. V dnešní docela složité situaci, kdy v Evropě zcela zbytečně umírají lidé, okořenil svůj duševní striptýz tím, že na rozdíl od těch v Praze, kteří se bojí, tak my si ten svůj vánoční strom hezky rozsvítíme sami. Já si k tomu snad jen mohu vypůjčit slavný citát z největšího díla Jaroslava Haška - "Pane vachmajstr - vy jste hlava..."  https://youtu.be/3TAtwe-VBLY

 https://www.youtube.com/watch?v=pzbTYhOvbpA

Před jedenáctým jednáním zastupitelstva

Vážení čtenáři, bývalo dobrým zvykem, že jste si zde mohli přečíst nejen to, co se bude probírat na zastupitelstvu, ale také většinu mých připravených připomínek či návrhů na závěr jednání. Rozhodně nemám v úmyslu měnit tento svůj zvyk, ale prostě jsem se rozhodla, že tentokrát Vás budu informovat až po zastupitelstvu. Měla jsem v plánu vložit sem podklady pro jednání přímo ze stránek města, abyste byli alespoň částečně v obraze, co se bude projednávat. Teď mne ale velmi překvapilo vedení města (skutečně nikoli poprvé), když jsem zjistila, že tolik opěvovaný transparentní postoj našich vrcholných představitelů vůči občanům se rozplynul jako pára nad hrncem a neměli zájem již po měsíci tento vůči občanům velmi vstřícný krok opakovat.
Musí pro to být velmi závažné důvody, když se ještě nedávno tolik chlubili tímto svým krokem ve svém městském reklamním plátku. Mělo to nepochybně být ukázání jejich vlídné tváře, teď to však vypadá, že ukazují občanům trochu jinou část těla...

A nyní - proč jsem se pro tuto výjimku rozhodla. Přesvědčila jsem se, že naše politická rádoby elita celý rok bedlivě sleduje tyto mé stránky, což mne velmi těší. Tím ale také měla vždy možnost na mé poznámky profesionálně reagovat a řádně se připravit. Nyní máme poslední zastupitelstvo v tomto roce, a tak si myslím, že trochu adrenalinu a napětí ještě nikomu neuškodilo. Alespoň na závěr tohoto roku si mohou chlapci provětrat mozkové závity. Jediné co mohu prozradit je, že nebudu mít ani tak dotazy jako spíše připomínky. Doufejme, že alespoň zůstane funkční audio přenos, aby si veřejnost mohla poslechnout, jak se budou zdražovat nájmy v městských bytech či jak se budou pomalu přelévat korunky z rozpočtu města nejen do fotbalu, ale už nově ve velkém také do hokeje, ale argumentovat a poukazovat se bude pochopitelně i na ostatní sportovní oddíly, aby to nebylo až tak do očí bijící. Pokud by snad došlo k jeho zrušení či k zase nějaké té poruše, tak o záznam stejně nepřijdete...

 


 

Program XI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 26. listopadu 2015 od 15 hodin ve studentském centru Střelnice

1. Převody majetku města
 
1.01 Návrh na prodej p. p. č. 3175 a p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
 
1.02 Návrh na prodej p. p. č. 3747/1 v k. ú. Varnsdorf
 
1.03 Návrh na prodej p. p. č. 573 v k. ú. Studánka u Rumburku
 
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 591 v k. ú. Studánka u Rumburku
 
1.05 Návrh na prodej p. p. č. 3493 v k. ú. Varnsdorf
 
1.06 Návrh na převod p. p. č. 653/2, p. p. č. 7877/3 a nabytí p. p. č. 7830/9 a p. p. č. 7830/10 vše v k. ú. Varnsdorf
 
1.07 Návrh na prodej části p. p. č. 2309 v k. ú. Varnsdorf
 
1.08 Návrh na prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
 
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 2168/3 a  budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2168/3 vše v k. ú. Varnsdorf
 
1.10 Návrh na zrušení usnesení 
 
1.11 Bezúplatný převod Červeného kostela ve Varnsdorfu
 
1.12 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Zimní stadion – provozní zázemí I. etapa“ 
 
1.13 Návrh na bezúplatný převod p. p. č. 3026/6 v k. ú. Varnsdorf
 
2. Zprávy výborů ZM
 
3. Různé 
 
3.01 Informace o stavu Lužické nemocnice a polikliniky
 
3.02 Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
 
3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací, Městského divadla Varnsdorf, Městské knihovny

 

Varnsdorf 

 

3.04 Návrh na úpravu nájemného u bytů ve vlastnictví města Varnsdorf

 

4. Finanční záležitosti
 
4.01 Rozpočtové provizorium města Varnsdorf na rok 2016 a Statut sociálního fondu na rok 2016
 
4.02 Členské příspěvky na rok 2016
 
4.03 Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

 

využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
4.04 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2015
 
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
 
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

 

8. Závěr 

TOPlist