Úvodní zpráva z dvanáctého jednání zastupitelstva

Tak se zdá, že se - i když velmi pomalu - možná přece jen u nás začnou poměry zlepšovat. Schválený rozpočet je sice stejně špatný jako ten loňský a v některých částech i horší, ale před rokem jsem proti tomu všemu byla sama. Tentokrát byl výsledek tohoto opožděného nejdůležitějšího každoročního pravidelného hlasování sice také bohužel pro, schválilo jej však už jen 14 kolegů z 21. Všemu tomu, co je v rozpočtu špatně či alespoň těm největším "podivnostem" se chci věnovat v podrobnější doplňkové informaci v příštím týdnu. V tomto úvodu se zaměřím spíše na nejrůznější excesy kolem či úplně mimo vlastní schvalování rozpočtu.   

Přesto, že se vedení města za uplynulý rok nemůže pochlubit téměř ničím, co by kdo z nich udělal pro své spoluobčany, proběhlo rozsáhlé navyšování odměn a dalších finančních požitků pro všechny zúčastněné. To jsem samozřejmě očekávala, ale poněkud skandální je, že nám bylo před hlasováním tvrzeno, že se to vlastně tak nějak musí. Když jsem upozornila na svá ověřená zjištění, že žádný zákon ani vyhláška neukládá povinné navýšení odměn pro neuvolněné funkcionáře, byl náš nový pan tajemník poněkud sugestivně požádán, aby nám to vysvětlil. Proběhlo to tím způsobem, že účelově odpovídal tak, aby vysloveně nelhal, ale svým výrokem - doslova cituji "nevím o předpisu, kde by tyto funkce /míněno uvolnění a neuvolnění/ byly odděleny" - zcela jednoznačně uvedl hlasující zastupitele v omyl. Pan tajemník je však ve funkci velmi krátce a jsem si naprosto jistá, že takto jednal na výslovný pokyn pana starosty a jeho kumpánů a chci věřit, že z toho sám neměl žádnou radost. Na podstatě věci to však nic nemění a pokud se kdykoli v budoucnu budou takovéto cílené manipulace opakovat, budu nucena veškerými právními kroky trvat na zneplatnění takových hlasování. Jak je to vše opravdu se můžete snadno přesvědčit ZDE

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicke-doporuceni-usc-pdf.aspx

Ani tentokrát si bohužel nemohu odpustit poukaz na to, jak nám pan starosta v průběhu celého jednání zase poodkryl něco ze svých schopností. Jeho nejistota opřená o nepřehlédnutelný komplex méněcennosti jej zjevně nutí odpovídat prakticky na vše - a to mnohdy i když není tázán - a na druhou stranu spousta těchto jeho reakcí pak začíná slovy - na tohle vám odpovědět neumím. Naši dávní předkové dobře věděli proč hlásat, že mluviti je stříbro a mlčeti zlato. Není to však jenom směšné. Tato jeho nadutá hloupost totiž pak vede například k tomu, že v debatě o správnosti hlasovat nejdříve o pozměňovacím návrhu k rozpočtu, místo toho zesměšňuje nejzákladnější demokratické principy a má zjevně za to, že o pozměňovacích návrzích by měl rozhodovat sám. Kdyby nešlo o peníze - a to navíc o peníze veřejné - tak by to bylo jen legrační, ale takto je to velmi škodlivé a v podstatě někdy pak i protiprávní.

Obhajovat agenturu pro sociální začleňování slovy, že to přece musíme zkusit, také svědčí o jeho vztahu k dočasně svěřeným prostředkům. Už vidím, jak by si například doma a za své - koupil nějaký výrobek či službu - o které by měl vážné podezření, že není funkční, kterou asi navíc ani nepotřebuje a ještě ke všemu za cenu, která se teprve uvidí - a pak to vše zdůvodnil tím, že si to přece chtěl jen vyzkoušet. Ono totiž bohužel pro řadu kolegů stále platí, že z cizího krev neteče a tak proč bychom si nestřihli nějaký ten experiment. A navíc také platí, že ono se to když tak potom na někoho hodí. Výroky pana starosty, že on vlastně nic neřídí a za nic neodpovídá jsme už totiž také nejednou slyšeli a asi jich do budoucna bude spíše přibývat.

Abych ale nebyla zase jen negativní, tak chci uvést, že jsem velmi poděkovala a ocenila činnost naší kulturní komise, která prosadila, že masopustní oslavy budou na Střelnici a velmi si vážím příslibu, že se konečně začne nějak řešit i náměstí. Ze všeho nejvíc si ale cením výslovného slibu, že budou konkretizovány a zpřístupněny i zápisy z doposud přísně účelově utajovaných jednání rady města, kterážto fraška pak vždy vrcholí na konci každého jednání zastupitelstva, kdy nám pan starosta slavnostně přečte, že se rada od svého ustavení sešla třicetkrát a vždycky všechno vzorně plnila a až doposud měl zřejmě za to, že to takto stačí. A také - a možná tím některé i překvapím - chci ocenit velmi profesionální přístup a plnou vstřícnost naší vrchní ekonomky paní Ing. Hnilicové, která ve mně v minulosti k mému zarmoucení (možná ale, že to bylo jen dle příslušných instrukcí) viděla jen jakéhosi nepřítele, ale ono to tak vůbec být nemusí a jsem přesvědčena, že ani nebude. Dobře vím, že někdo totiž té ekonomice a příslušné platné legislativě i u nás rozumět musí a v radě města při vší snaze nikoho takového nevidím.

Závěrem této úvodní zprávy musím konstatovat, že se kromě rozpočtu, který si sám o sobě zasluhuje podstatně detailnější komentář, objevily - i když dílem i neplánovaně - během tohoto jednání našeho zastupitelstva i další velmi zásadní informace, které si zasluhují podrobnější a velmi přesné zpracování a vyžádají si také některé doplňující kroky. Připravím tedy v průběhu příštího týdne nejen návaznou informaci o rozpočtu samotném, ale i o dalších skutečnostech, které jsme vyslechli a které mohou být pro další dění v našem městě velmi významné.  


 

 

Před dvanáctým jednáním zastupitelstva

I když hlavním bodem nadcházejícího jednání zastupitelstva bude především zcela zbytečně zpožděný roční rozpočet, nebylo by dobře si v jeho stínu nevšimnout i některých dalších bodů. Velmi podezřele vypadá například memorandum o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování. Všichni víme, že darmožroutů kolem nepřizpůsobivých spoluobčanů je stále více a poté, kdy v devadesátých letech byl náš rodný jazyk "obohacen" o slovo tunelování - které se velmi ujalo - se dnes stává zcela běžným slovním spojením tzv. obchod s chudobou a jak jste minule mohli slyšet, tak už jej občas používá i náš pan starosta. Budu velmi zvědavá právě na jeho názor, zda bude chtít jménem města podepsat výše zmíněné memorandum s agenturou, která se zatím proslavila jen tím, že její zaměstnanci stávkovali za to, aby si za státní peníze mohli dělat, co je napadne. Nezávislých institucí nám nějak přibývá a mnoho z nich je nezávislých především na zdravém rozumu. I když v této smlouvě, která se tak raději ani nenazývá, nejsou vyčísleny pro město žádné určité náklady, je nepochybné, že by byly značné. Mimo jiné se zde městu nařizuje zřídit jedno pracovní - a jistě velmi lukrativní - místo pro jakéhosi externistu, který nám bude sdělovat pravdy, na které bychom sami určitě nikdy nepřišli a za naše peníze bude šířit dobro a možná dokonce i štěstí. Aby se u nás nenudil, tak mu dle memoranda musíme ještě na půl úvazku zřídit místního kumpána - nejlépe, když to bude zase někdo z dlouhé řady těch, kteří by se jinak neuživili. Nehoráznost jako hrom ...

Také se ještě před samotným rozpočtem - snad, aby se na to nezapomnělo - bude projednávat navyšování odměn našim místostarostům, členům rady, komisí a výborů - je to jen další pokračování nehorázného přidělování peněz oblíbencům. Je to ale pro mne také zároveň příležitost požadovat bilanční informaci, kolik těchto všech vyjmenovaných odměn bylo či ještě doplatkem bude vyplaceno v celkovém souhrnu vztaženém k roku 2015. Jsem si zcela jista, že toto nepochybně vysoké číslo by měli občané slyšet. V rámci těch bilancí uplynulého roku také budu požadovat slíbenou informaci na téma vyrovnaného hospodaření divadla.

K rozpočtu samotnému teď předem uvádím jen pár obecných poznámek či zásad :

- pokud jsou vůbec ty zdánlivé úspory skutečné a nejsou jen výsledkem účetních operací, tak ale stejně naprosto nic neopravňuje město, aby je rozházelo za jediný rok a jednoznačně má platit, že když se dýchá lépe, tak se tvoří rezervy na horší časy či mimořádné události, které nepochybně přijdou - takto navržených deset milionů je jen cca polovinou možného a budu chtít vědět, jaká jsou pravidla jejich případného použití

- jakýkoli schodkový rozpočet je vždy špatně a odporuje sám o sobě zásadám dobrého hospodáře a pokud někdo vnímá stav prostředků jako přebytkový, tak ať jej vrátí občanům - například ve formě bezplatného svozu odpadů, jak je dnes již zcela běžné v jiných městech

- jednou z dalších nehorázností je plánovat zisk správy bytů pro Regii ve výši 4 miliony při obratu 12 milionů - na to tedy zřejmě bylo to zdražení nájmů a asi je tam i rezerva na další podařené ředitele a netradiční nakládání se svěřenými prostředky - nějak tam ale chybí ta nová okna či jiná zlepšení, o kterých minule byla řeč, aby nešťastní nájemníci také za své peníze něco dostali

- jednoznačně by mělo platit, že každá kapitola, která je výrazně navýšena tj. o více než 5% u těch velkých nebo o více než 10 % u těch menších /řádově statisícových/ by měla být velmi podrobně vysvětlena, zdůvodněna a případně i diskutována a schvalována zvlášť

- je tam evidentně vícero podezřelých položek, budeme se na to opravdu muset alespoň s těmi kolegy, kteří nehodlají jen tupě přikyvovat - podívat podrobněji a samozřejmě základem vždy musí být porovnání letošních a loňských kapitol

Není to samozřejmě zdaleka vše, nač se chystám a i nadále věřím, že počet aktivních "kontrolorů" průběhu jednání bude z řad občanů města stále narůstat - a to jak při poslechu online přenosu, tak i v přímém zastoupení veřejnosti při našich jednáních. Tentokrát nás asi čeká velmi mrazivá atmosféra a nemusí to být jenom samotným obsahem jednání. Po zkušenostech z předchozích zasedání doporučuji návštěvníkům palčáky, šály a několik vrstev oblečení...

 

TOPlist