Slíbené doplnění zprávy z druhého jednání zastupitelstva

    V rámci tohoto slíbeného doplňku své zprávy pro veřejnost mohu již vycházet ze zveřejněného zápisu z druhého jednání zastupitelstva, ve kterém mne kromě řady jiných věcí zaráží i skutečnost, že neobsahuje absolutně žádný text k velmi podstatným bodům, kterými jsou podněty občanů města a podněty nás zastupitelů samotných. To jen podtrhuje oprávněnost a doslova nutnost mého řádně předneseného návrhu na to, aby veškerá jednání zastupitelstva byla okamžitě a online zprostředkována celé veřejnosti formou minimálně přímého audio přenosu. Začínám totiž nabývat dojmu, že prosté pořízení audiozáznamu je naprosto nedostačující a zcela zbytečně by mohlo přinášet dohady o jeho obsahu. Tím samozřejmě nemám na mysli jenom případné cílené manipulace se záznamem, ale i objektivní technická chyba by mohla být důvodem ke zcela zbytečným spekulacím. Prakticky ve všech předvolebních programech kandidujících subjektů bylo na jednom z prvních míst zvýšení transparentnosti a toto je jeden z jednodušších způsobů, jak tomuto slibu dostát. Pevně doufám, že jasnou odpověď na tento svůj podnět nebudu muset urgovat na rozdíl od svého podnětu z ustavujícího zastupitelstva, kterým byl požadavek na vypsání výběrových řízení na všechna místa vedoucích odborů MěÚ a další městem placené řídící posty. Na tento podnět jsem doposud nedostala odpověď, přestože zákonná lhůta na jeho vyřízení již uplynula, což samozřejmě nenechám nepovšimnuto.

    Dále se musím vrátit k velmi zvláštnímu rozhodnutí, kdy zastupitelstvo odsouhlasilo výherce výběrového řízení o veřejné zakázce "Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650, Varnsdorf" s rozpočtem cca 50 milionů Kč a současně realizaci této zakázky odsunulo na rok 2016. Bez řádného vysvětlení důvodů k takovémuto rozhodování logicky vzniká hned několik pochybností najednou. Nově vznikající celostátní legislativa jasně konstatuje, že samotná cena, jakkoli je důležitým kritériem, nemá nadále být kritériem jediným. Srovnatelně důležitá je přece předpokládaná kvalita provedení práce, renomé posuzovaných firem a rozhodně není nic špatného i na přihlédnutí k místní či regionální příslušnosti. A minimálně stejně důležitým jako cena je u jakýchkoli staveb kvalita zajištění reklamací. Nejedna budova v našem městě je ve velmi nehezkém stavu právě z tohoto důvodu. U této záležitosti budu rozhodně požadovat, aby důvody, které vedly k prosazení tohoto usnesení byly podrobně vysvětleny. Poněkud zmatečná a improvizovaná vysvětlení, která zazněla na proběhlém zastupitelstvu rozhodně nelze považovat za dostatečná a vznikl by tak nebezpečný precedens do budoucna.

    Značné nejasnosti vznikají rovněž v souvislosti s odměňováním předsedů a členů výborů zastupitelstva a členů komisí rady města. Oba dva výklady, které přináší zápis z ustavujícího zastupitelstva v této věci jsou jen těžko přijatelné, a to buď v rovině ekonomické anebo v rovině morální. Pokud by dle uvedených tarifů byli odměňováni všichni členové všech výborů a všech komisí, šlo by o bezprecedentní a nehorázný nárůst objemů vynakládaných prostředků. Na druhou stranu, pokud by takto byli odměňováni pouze členové zastupitelstva, pak jde o výraz neuvěřitelného pohrdání občanskou společností a doslova výsměch občanům, kteří mají v komisích působit. Pokud si někteří z mých kolegů myslí, že se z nich zvolením do zastupitelstva stalo něco více a mají tedy nárok na jiné odměňování než ostatní, tak se nebojím konstatovat, že snad ani nemám slov. Své členství v zastupitelstvu chápu jako obrovskou čest a důvěru značné části svých spoluobčanů, kterou musím splatit usilovnou prací a vzít na vědomí, že výrazně stoupá objem mých povinností a trvale si být vědoma, že při jakékoli své činnosti jsem reprezentantem města všem občanům na očích a nikoli jako otevřená dvířka k bezuzdnému čerpání prebend a výsad. Chci a svým slibem jsem se zavázala sloužit občanům města a svým voličům a to také za všech okolností dodržím. Ujišťuji vás, že i v této věci budu požadovat řádné vysvětlení a zdůvodnění a současně trvat na tom, že vyplácení jakýchkoli odměn musí být podloženo nejen rozsahem časovým i věcným, ale také svou nezbytností nebo alespoň jasnou prospěšností pro město jako celek a nikoli pro jeho rádoby elitu, která si myslí, že je něčím více.

    V této souvislosti se samozřejmě musím pozastavit i nad dalšími výraznými body schváleného usnesení, a to delegováním konkrétních osob do obchodních společností. To je celorepublikově obrovský zdroj korupce a zneužívání veřejných prostředků. Pokud je někdo delegován jako zástupce na valnou hromadu, je to většinou spíše nezáviděníhodná povinnost a jediným oprávněným požadavkem je odbornost a kompetence. Jiná situace nastává jen tehdy, pokud by na takové valné hromadě spolu s ostatními delegáty zvolil sám sebe do některého z placených orgánů. Poněkud složitější je to ale u delegování do představenstev či dozorčích rad. To jsou zpravidla velmi lukrativní funkce, o které byl sveden už nejeden "politický" zápas a je zde masově zneužíváno právo obchodních společností na důvěrnost informací, které nemohu a ani nechci zpochybňovat. Město ani veřejnost nemohou požadovat od těchto společností důvěrné údaje, ale na druhou stranu není nic špatného chtít vědět jaké jsou skutečné toky městských finančních prostředků. Předmětné ROZHODNUTÍ vyvolává jasné pochybnosti. Všechna tři konkrétní jména jsou jasným signálem obchodně-politických handlů a budu požadovat vysvětlení odbornosti zejména u pana Oldřicha Bajera z Rumburka, kde se obávám, že jeho nejvyšší kvalifikací je skutečnost, že už v osmdesátých letech minulého století byl jedním z nejmladších komunistických předsedů MNV široko daleko a všichni si pamatujeme, že tyto posty se přidělovaly na základě všeho možného - jen ne skutečné kvalifikace a způsobilosti něco řídit. A současná doba nám vysílá mnoho opakovaných signálů na téma, že kdo se nepoučí z minulosti, bude nucen si jí procházet zas a znovu. A já hodlám i nadále dělat vše proto, aby se naše neslavná historie neopakovala.

    Už mimo rámec proběhlého zastupitelstva, ale možná o to závažnější problém jsou velmi obtížně kontrolovatelná rozhodování rady města se zcela vědomě nejasnými zápisy. A jeden příklad za všechny, co se na nich odehrává je v blíže neurčené výši schválená a patrně i vyplacená odměna p. MUDr. Járovi za jeho řízení nemocnice. Zatím jsem se dozvěděla - a to přísně neoficiálně - že se touto odměnou kompenzují jakési finanční křivdy, kterých se na panu doktorovi dopustilo předchozí vedení města, jehož však byl také součástí. Tak takhle by to tedy opravdu nešlo. Pokud by šlo skutečně o jakousi historii, pak to nemá co řešit současné vedení města, ale jen a pouze řádný soudní spor vůči viníkům z předchozího vedení. A jestli to je jinak, pak jsem vyslechla jen další z celé řady lží. V každém případě budu požadovat, aby se vysvětlování takovýchto kroků odehrávalo veřejně a doložitelně. Stejně jako třeba hospodárné využívání či naopak zneužívání služebních aut a jakýchkoli dalších služebních výsad. Neznám žádného občana našeho města, který by si přál vyhazování peněz z našeho - nijak závratného - městského rozpočtu.

    

Úvodní zpráva z druhého jednání zastupitelstva

    Nikdo asi není rád, když se naplňují negativní odhady. Již průběh druhého standardního zastupitelstva ukázal, že přesně dle mých obav nebude primární motivací řady mých kolegů ani tak prosperita města a zájmy jeho obyvatel, ale leccos jiného. Nechci však vidět věci jenom černě a už vůbec by nemělo smysl odsuzovat vše špatně, když platí, že stejně jako já sama - má většina kolegů velmi málo zkušeností z komunální politiky. I to se samozřejmě při prvních jednáních bude projevovat. Proto jsem ani sama neprosazovala některé věci až tak kategoricky, jak by si možná zasloužily. Také platí, že vzhledem k rozsahu projednávané agendy neuvedu v této bezprostřední mé zprávě pro veřejnost své komentáře ke všem projednávaným bodům, ale k některým se ještě vrátím v dalším a více analytickém komentáři v průběhu prosince.

    Hned na začátku zasedání jsem zastupitelstvo informovala o spekulacích mezi lidmi, zda a jak se bude nový pan starosta vyrovnávat s tím, že jeho striktně tabulkové odměny dané zákonem budou nepochybně nižší než byly ty stávající v jeho dosavadním zaměstnání. Odpovědí mi bylo, že pan starosta se nezajímá o sociální sítě a že jeho plat je skutečně tabulkový, bez nároku na jakoukoli další odměnu. A tečka. Posuďte sami nakolik je tato odpověď dostačující a zvláště pak v návaznosti na další projednávané body. Stejně jako vy mám pocit, že veřejnost má na podobné otázky nejen že právo, ale možná až povinnost ve svém vlastním zájmu takové pokládat. A chtě nechtě o to více musí každého zarazit schválení velmi vysoké odměny pro pana místostarostu, který na ustavujícím zasedání výslovně prohlásil, že nebude požadovat za výkon své funkce žádnou odměnu. Dnes mu ji zastupitelstvo na návrh pana starosty schválilo ve výši přesahující 32 000,-Kč měsíčně, což při velmi jednoduchém přepočtu činí cca půl druhého milionu za celé volební období. I když jsem nebyla jedinou protestující, tak v konečném součtu jsem byla jediná proti. To, že někteří kolegové se i přes svůj zjevný nesouhlas v této věci pouze zdrželi hlasování, považuji za zbabělé a současně i hloupé. Je to totiž mimo jiné i jasné ocházení smyslu zákona o uvolněných a neuvolněných funkcích. Ale sama proti všem budu asi dost často a řekněme, že si začínám zvykat.

    Dobrým signálem pro širokou veřejnost není ani zjevná necitlivost k občanům v novém jednacím řádu zastupitelstva, kdy neprošel návrh na to, aby jejich případné připomínky, návrhy a podněty byly na programu vždy na začátku, abychom jasně ukázali, že si každé takové aktivity vážíme a podporujeme ji. Místo toho všichni tito nejangažovanější občané města budou muset čekat, až si vedení města odsouhlasí nejrůznější majetkové převody, které většinou mají vždy jen jediného zájemce, a ti by si na pro ně významný výsledek jistě rádi počkali. Vážím si skutečnosti, že alespoň v této věci se mnou hlasovalo dalších šest kolegů, ale na kladný výsledek to samozřejmě bohužel nestačilo.

    Dále jsem dle svého slibu navrhla, aby již od příštího zastupitelstva probíhal (minimálně alespoň ve zvukové podobě) po internetu přímý přenos celého jednání, aby každý občan mohl své volené zástupce kontrolovat přímo, v pohodlí a nemusel se trmácet na jednání zastupitelstva, kde například dnes - jen tak mimochodem - byla teplota 14°C. Rozhodnutí v této věci pro mne (a jistě i pro všechny občany města) bude velmi zajímavým signálem, zda kolegové hodlají plnit své předvolební sliby o maximální transparentnosti a průhlednosti jednání vedení města. Stejně tak jsem jasně deklarovala, že budu striktně vyžadovat dodržování minimálně desetidenního předstihu dodání všech materiálů pro jednání zastupitelstva. V této souvislosti musím také konstatovat, že jsem doposud nedostala odpověď na svůj návrh z předchozího zastupitelstva, aby vedení města zvážilo vypsání výběrových řízení na všechny vedoucí odborů MěÚ, velitele městské policie, ředitele nemocnice a všech městských sportovišť. Jsem si vědoma, že zákonná lhůta na odpověď ještě neuplynula, ale u takto jednoduchého a jednoznačného požadavku mě to docela zaráží.

    Velmi mlhavě byl zodpovězen můj dotaz, proč by se vlastně nemělo konat zastupitelstvo i v prosinci. Stejně tak nemohu být spokojena s konstatováním skutečnosti, že všichni zastupitelé, členové rady, komisí a výborů mají být odměňováni bez ohledu na svoji účast na jednáních. Už dnešní zastupitestvo se nesešlo kompletní a pokud jsem se dnes mimo jiné dozvěděla v rámci projednávání skandální odměny pro pana místostarostu, že za prácí má být odměna, pak také ale budu prosazovat, že odměna má být za práci. A samozřejmě také to, že nejen zastupitelé, ale i občané mají plné právo být informováni, jaká tedy že práce je pro ně každým dotyčným prováděna a také v jakém rozsahu. Na sledování docházky není nic špatného u nikoho, kdo se za ni nemusí stydět. A věřte mi, že nemám na mysli jen křížek a podpis.

Abych ale nebyla jen kritická, musím pozitivně kvitovat odložení schvalování pravidelných finančních odvodů do různých většinou regionálních institucí i když v této věci bych asi ve většině případů s členskými příspěvky města souhlasila. Protože na rozdíl od mnoha kolegů mám docela představu o funkčnosti většiny těchto uskupení a považuji je za prospěšná. Rozhodně ale nemůže škodit dát i těmto organizacím odložením rozhodnutí najevo, že nic není automatické a členství v čemkoliv je prospěšné jen tehdy, pokud přináší skutečně oboustranný, a když už ne měřitelný, tak alespoň jednoznačný prospěch. Jak jsem již uvedla, připravím pro vás do poloviny prosince minimálně ještě jednu informaci z proběhlého zastupitelstva a také chci upozornit, že sice až na konci ledna, ale hlavním bodem příštího jednání bude schvalování městského rozpočtu. To je každoročně velmi významné a zásadní rozhodování, u kterého počítám se širokou pomocí nejen svého týmu, ale i ze strany široké věřejnosti. Budu vás zde informovat o jeho přípravě a prosím, aby jste rozpočtu stejně jako já věnovali maximální pozornost.

 

  

Před druhým jednáním zastupitelstva

    Není úplně obvyklé, že i když v zastupitelstvu jsme jen dvě příslušnice "něžného" pohlaví, které jak známo mají s přípravou vánočních svátků trochu více starostí než muži, tak si pánové již pro naše město tradičně - rozhodli - že další zastupitelstvo bude až v závěru ledna. Ve většině velkých měst se běžně zastupitelstvo v prosinci koná a je tak šance schválit řádný rozpočet - nemusí se jít cestou rozpočtového provizoria. Ale budiž, bude na to alespoň více času.

    V nadcházejícím a tedy posledním letošním zasedání se hodlám zaměřit na všechny možné způsoby, jak učinit všechna jednání co nejviditelnější a maximálně transparentní. Budu navrhovat (dnes jinde již zcela běžný) internetový přímý přenos z každého jednání zastupitelstva, alespoň ve zvukové podobě. A dále také striktní dodržování povinných lhůt pro předkládání kompletně všech podkladů pro jednání. Abych tak mohla dostát svému slibu, že tam, kde půjde o významnější rozhodování bez jasného předurčení naším volebním programem, se budu snažit přizvat ke svému konečnému rozhodování co nejvíce spoluobčanů města formou elektronického referenda na těchto svých stránkách.

    Z navrženého programu je jasné, že kromě běžné agendy, se má schvalovat výsledek velkého výběrového řízení. Přitom jeho realizace je dost výrazně odložena. Věřím, že vaší pozornosti neuniknou ani další a tentokrát již docela závažné návrhy. Konkrétně návrhy na odměny pro některé vybrané zastupitele města a tradiční rozdělení kořisti ve formě lukrativního členství v několika dozorčích radách či představenstvech obchodních společností. Zvláště tu vyniká jasné obcházení zákona, kdy pan místostarosta si nepřál být uvolněn, ale za to se mu navrhuje měsíční odměna vedle jakýchkoli jeho ostatních příjmů, a to ve výši, o které si běžní občané mohou nechat jen zdát. Je to zjevně hezký koníček, dělat jen tak ve volných chvilkách místostarostu...

Pozoruhodný je i sám návrh rozpočtového provizoria, o kterém mohu zatím jen doufat, že bude velmi podrobně vysvětlen. Hlavně pak, že návazný rozpočet bude ve formě návrhu zpracován natolik včas, aby mohl být podroben skutečné řádné anylýze v duchu zásad dobrého hospodaření. Rozhodně se nehodlám svým souhlasem podílet na bezdůvodném zadlužování města. Umím si samozřejmě představit deficitní rozpočet, ale jen pokud jsou pro to zatraceně dobré důvody a zřejmý pozitivní dopad na budoucnost města, nikoli zájmy pár chlapců, kteří spolu hovoří...

    Závěrem chci jen připomenout, že na rozdíl od (nebojím se říci) většiny ostatních zastupitelů, budu jen ráda, když účast obyvatel města bude na zastupitelstvu co nejvyšší. Samozřejmě hned poté pro vás připravím další písemnou informaci na těchto stránkách, která doplní vše podstatné z toho, co bude v oficiálním usnesení z jednání zastupitelstva... 

 

Program:

 1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
 2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
 3. Převody majetku města města
  3.01 Návrh na prodej p.p.č.1531/16 v k.ú. Varnsdorf
  3.02 Návrh na prodej p.p.č.6514/6 v k.ú. Varnsdorf
  3.03 Návrh na prodej p.p.č.1005, p.p.č. 1006/1, p.p.č. 1006/4, p.p.č. 1007 a p.p.č. 1008 vše v k.ú. Varnsdorf
  3.04 Návrh na prodej p.p.č.571 v k.ú. Studánka u Rumburku
  3.05 Návrh na prodej p.p.č.672 a p.p.č.676 vše v k.ú. Studánka u Rumburku
  3.06 Návrh na prodej částí p.p.č.934/1 v k.ú.Varnsdorf
  3.07 Smlouva o smlouvě budoucí o převodu vyvolané investice
  3.08 Zajištění financování "Snížení energetické náročnosti POLIKLINIKA VARNSDORF"
  3.09 Rozhodnutí o veřejné zakázce "Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650, Varnsdorf"
  3.10 Rozhodnutí o posunutí termínu zahájení stavby "Úpravy a opravy ZŠ Seifertova 1650, Varnsdorf"
 4. Zprávy výborů ZM
 5. Různé
  5.01 Zastoupení města v obchodních společnostech
  5.02 Odměna neuvolněnému členu ZM
  5.03 Návrh na schválení příspěvku na provoz ubytovacích služeb v objektu CSS, T.G.Masaryka 2470, Varnsdorf
  5.04 Obnova a modernizace vozového parku
  5.05 Jednací řád pro zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf
 6. Finanční záležitosti
  6.01 Poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, příspěvkové organizaci
  6.02 Členské příspěvky na rok 2015
  6.03 Rozpočtové provizorium na rok 2015
  6.04 Žádost o prominutí či snížení úroků z prodlení z plateb nájemného
  6.05 Rozpočtové opatření č.10 na rok 2014
 7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
 8. Závěr
TOPlist