Doplnění zprávy ze třetího jednání zastupitelstva

    Dle svého slibu se v této doplňující zprávě ze třetího jednání ZM zaměřím především na jeho hlavní bod, kterým nepochybně byl rozpočet města na rok 2015. Spolupracující kolegové z mého expertního týmu mohou potvrdit, že i přes naplnění veškerých mých negativních očekávání a výslednou velmi nepodařenou podobu schváleného rozpočtu, jehož některé kapitoly jsou doslova ostudou staronového vedení města, jsem se snažila najít alespoň některá pozitiva, ale ukázalo se to téměř nemožné. Už před tímto jednáním jsem se alespoň touto cestou snažila upozornit své spoluobčany, že předmětem rozpočtu není nic menšího než cca 14 300,-Kč na jednoho každého obyvatele našeho města a zcela dominantním zdrojem těchto peněz jsou naše vlastní peněženky. Už sama příprava rozpočtu byla skandální a zjevně měla demonstrovat, že velmi úzká skupina účelově propojených podnikatelů, která si ve volbách dočasně zprivatizovala městskou pokladnu se na nějaké ty demokratické či dokonce odborné principy ohlížet nebude.

    Dle vlastního vyjádření pana starosty - o kterém se občas doslechneme, že je častěji k zastižení u svého dřívějšího zaměstnavatele než na radnici a který také svědomitě posílá dle schváleného rozpočtu téměř půl milionu Kč jen pro tento rok do budovy, po které se mu tolik stýská - jsme se dozvěděli, že rozpočet se projednával pouze s některými zastupiteli a na různých jednáních. Přeloženo do češtiny to znamená asi tolik, že si páni radní rozdělili dle svých sfér zájmu jednotlivé kapitoly a drželi se přitom osvědčených postupů, aby se každý namočil alespoň trochu a držel potom basu. Vedle toho byla údajně uspořádána ještě dvě další takzvaná projednávání a i zde měly pozvánky zjevně velmi jednoduchý klíč. Skupina zdánlivě opozičních zastupitelů, kteří sice tak nějak nejsou u toho hlavního korýtka, nicméně jsou to také staré známé firmy, kterým se musí zkusit hodit alespoň nějaká ta kostička či drobek spadlý pod stůl a alespoň někteří se také chytnou a pak už jen ti "beznadějní", se kterými v podstatě nemá snysl mluvit, ale musí se alespoň dělat jako že ano.

    Při znalosti výsledného rozpočtu a po jeho předstíraném projednávání na zastupitelstvu, kde nebyla uspokojivě vysvětlena ani jediná a mnohdy velice věcná připomínka, jsem docela pyšná na to, že pro pány radní zjevně patřím do té poslední skupiny. V naivní víře, že nové vedení města projeví alespoň elemntární zájem o všeobecnou prosperitu a většinové zájmy svých voličů a tudíž bude chtít skutečné konzultace na rovnocenné úrovni se všemi zastupiteli, protože ti logicky a v souladu s volebním výsledkem zastupují zájmy různorodých uskupení a měli by být zárukou názorové plurality, jsem se zúčastnila předběžného projednávání rozpočtu a také jsem předložila nejrůznější návrhy a korekce jednotlivých rozpočtových kapitol. K ničemu z toho nebylo sebeméně přihlédnuto a rozpočet byl bez jediné opravy na zastupitelstvo předložen, tak jak si jej připravila skupinka vyvolených a u kapitol, na kterých jim nezáleželo pak dle diktátu šéfů jednotlivých odborů u kterých se pomalu začínám smiřovat, že pro svou uměle vytvořenou nepostradatelnost při současné nekompetentnosti rady kombinované s pohodlím asi nebude příliš velká vůle je vyměnit a udělat na radnici pořádek, který ještě docela nedávno všichni tak vehementně slibovali.

    Za možná největší nedostatek rozpočtu považuji, že neexistuje ani sebemenší snaha alespoň přemýšlet - když už ne konat - o možnostech jak navýšit příjmovou stránku rozpočtu. Je známo a řada úspěšných měst tak činí, že v neomezené míře mohou města provozovat nejrůznější ziskové aktivity. Ze všech stran a ze všech médií slyšíme trvalé stesky na nedočerpávání peněz z fondů EU, což je o to ostudnější, že z velmi podstatné části jde opět zase jen o naše vlastní peníze, které posíláme do Bruselu a pak je složitě přes odpor tamních úředníků dostáváme zpět. Naivní přístup vrcholové reprezentace našeho města, naprostá neznalost této problematiky a předem avizované sedání na lep různým fondovým šíbrům, kteří si při takzvané podpoře projektů nejdříve pečlivě ohlídají vlastní kapsu a pak možná něco zařídí a možná taky ne - to vše docela jistě žádné navýšení příjmů nepřinese. Logicky se nabízí i úvahy, jak ke vzájemnému prospěchu využít relativně dobré sousedské vztahy s německým okolím v kombinaci s naší unikátní zeměpisnou polohou. Ale asi je to všechno holt složité a také je všeobecně známo, že myšlení bolí.

    S odvoláním na vlastní volební program mohu konstatovat, že stoupá počet měst, které dokáží svým občanům zajistit bezplatný svoz odpadu. V kombinaci s novým sběrným dvorem je k tomu u nás ideální příležitost - to by však prostředky nesměly unikat do jiných kapitol. V této kapitole rozpočtu je navíc velmi zvláštní, že přes tyto výrazné změny ve struktuře a jasně nižší nákladové režii zůstává položka komunální odpad absolutně stejná zatímco blíže neobjasněný ostatní odpad v rozpočtu dramaticky klesá. Pokusy vysvětlovat tuto kapitolu tak jak se událo na zastupitelstvu ani nestojí za to komentovat.

    Za pozornost jistě stojí již minule zmíněné kapitoly zabezpečující činnost městské policie a vlastního úřadu města.Bezpečnost spoluobčanů by u nás více než kde jinde měla patřit mezi absolutní priority - rozpočet tomu však naprosto neodpovídá. Vysvětlení pana místostarosty, který je z rozhodnutí úřadu titulárním šéfem policie, že je to dostačující, je naprosto skandální. Navýšení o tři procenta je směšné, naprosto nedostatečné a navíc ještě dle vysvětlení není ani z vlastních zrojů a pouze se zde pasivně promítá rozhodnutí vlády navyšující obecně příjmy státních zaměstnanců. Ze strany města tedy doslova ani koruna navíc, panu místostarostovi to stačí a jak pak tedy máme požadovat vyšší kvalitu a nasazení našich chrabrých hochů z MP. Takhle asi těžko a navíc je zde ostrý kontrast s náklady na sám městský úřad, které stoupají o pět procent a obzvlášť pěkně se zde vyjímají náklady na samotné zastupitelstvo, výbory a komise, které zůstávají nachlup stejné, a to i přes velkohubá prohlášení jak nebudou členové placeni a jak ty náklady razantně snížíme. Je to strašlivá skutečnost, ale po pár měsících své aktivní činnosti jsem nucena prohlásit, že dotyční pánové lžou. Lžou vědomě, cynicky a smějí se veřejnosti do očí.

    A věřte mi, že jsem velmi smutná, když toto označení musím vztáhnout i na pana starostu, který si během zastupitelstva zjevně několikrát nevěděl rady jak vysvětlit nevysvětlitelné. Není přitom žádnou hanbou říci nevím a už vůbec to není hanbou, pokud jsem ve funkci pár týdnů. Dokonce by se dalo ocenit, že je to chlapské. Chování pana starosty však je bohužel pravým opakem a zcela upřímně mu mám za zlé především skutečnost, jak se pokoušel vysvětlovat dotace na fotbal. Chápu že to má v podstatě nařízeno od svého zřizovatele a skutečného šéfa místního hnutí ANO, který nám tak nějak stále ještě nedoložil, že v té StB nebyl a asi je i pod tlakem svého tatínka s podobnou historií. Omlouvat se to moc nedá, pochopit možná, ale vymýšlet si, že nárůst dotace není z jednoho milionu na dva a půl, protože půl milionu navíc už chlapci od fotbalu chtěli loni a když už si i ti nejotrlejší minulí zastupitelé nechtěli před volbami pílit prsty a nedali jim je, tak to vlastně dostanou teď a tudíž ten nárůst je jen o milion - to už není jenom lež, to je demagogie a nehoráznost nejhrubšího zrna a přitom zároveň žvatlání nedospělého pubescenta, který to okno přece nerozbil. Takovéto blekotání navíc vyvolává oprávněnou obavu, že když jim tedy minulý rozpočet nestačil, tak tenhle tedy také stačit nebude.

    Abych měla jistotu, že je tento můj pohled na věc zcela srozumitelný a vaše představa o stylu jednání pana starosty je co nejpřesnější, protože to celé působí dojmem, že dle výše uvedeného má být péče o rozpočet fotbalu tím hlavním, co mu zajišťuje židli - uvádím výslovně, že se mne v této věci snažil zesměšnit tvrzením, že jsem si to špatně spočítala a že v loňském roce nedostal fotbalový klub milion, ale milion a půl a tudíž, že letošní navýšení je jen o jeden milion a nikoli o půl druhého, jak tvrdím já. Nikdo z přítomných staronových zastupitelů tuto jeho výslovnou lež neopravil. Já se nechtěla dohadovat, protože jsem měla informaci z loňského rozpočtu jinou a nemohla jsem v tu chvíli vědět, jak to ve skutečnosti bylo. Nikdo se mne nezastal a je jedno z které party. Z principu jsem tedy dohledala informaci o pokusu navýšit tuto položku při posledním předvolebním jednání starého zastupitelstva a také jsem ji našla. Staré české přísloví praví, že kdo lže, ten krade a i to je pro mne důvodem proč nemohu a nebudu tolerovat jakékoliv slovní či dokonce skutečné čarování s rozpočtem a financemi města.

    Obrovskou ostudou je i nedostatečná podpora škol a školek a to až tak, že se jen opakuje podezření, kdopak to asi potřebuje hloupé voliče. Cesta k prosperitě je vážení pánové radní právě opačná. Každé město je tak bohaté, jak vzdělané má občany a platí to bez vyjímky všude na světě. Zbytečně podhodnocené jsou i kapitoly správy veřejných komunikací a chodníků a každá zima nemusí být tak milosrdná, jako se zatím zdá ta letošní. Byla bych však moc ráda kdyby si všichni čtenáři této mé informace sami pečlivě prohlédli schválený rozpočet - ZDE a srovnali si jej s rozpočtem na uplynulý rok 2014, který je ZDE a od věci není ani srovnání s dalšími předchozími rozpočty. A budu vděčná za jakoukoli polemiku. A ještě jedna věc mi připadá snad až extrémně důležitá. Podívejte se prosím pečlivě na skutečné hlasování o rozpočtu a vytvořte si tak vlastní představu o tom, kdo dokáže být skutečně proti a hájit tak zájmy svých voličů a kdo pouze žvaní, hraje si na opozici, pronáší mnohamluvné rozumy a když se pak hlasuje, tak... - to už si snad raději doplňte sami včetně jmenného seznamu.

 

 

    Na sám závěr snad už jen jedna perlička pro zasmání i když to zasmání je smutné a souvislost s rozpočtem je malá i když bohužel asi není nulová. Už v kampani jsem informovala naše voliče, že motivem velké části kandidátů, proč chtějí do zastupitelstva či ještě výše je prostá obava, že by se zjevně nikde jinde neuživili. Myslím, že je dnes nepochybné, že řada takových a někteří bohužel dokonce opakovaně pronikli i do našeho současného zastupitelstva. Jeden z těch pro které to ale určitě neplatí, je kolega Šusta. Mám všechny důvody předpokládat, že Kocour prosperuje a dokonce je to dnes jedna z ozdob a především lákadel našeho města. O to víc je však legrační skutečnost, že i on sám si nechal během jednoho ze zasedání naší slavné městské rady schválit dotaci 500,-Kč na cedulku ukazující k pivovaru. Největším paradoxem tohoto faktu je jednoduchý rozbor. Buď taková podpůrná propagace patří mezi oprávněné zájmy města, ale pak je ta částka směšná. Druhá možnost je, že to tak není a pak je při zjevné a chvályhodné prosperitě pivovaru ta částka ještě srandovnější. Třetí možností už je jen to, že nic nechtěl, ale vzít si to musel, aby nepopudil - ale to víte - jsou to jen mé dohady...

        V zápisech z jednání rady se nepíšou důvody, ale pouze výsledná rozhodnutí, ale připomínám si touto formou vlastní slib z úvodní informace, že i těmto zápisům bude nutné se věnovat a na leccos z jejich obsahu se na zastupitelstvu ptát a samozřejmě vás pak návazně informovat. Pokud stále platí, že každé město má takovou radnici jakou si zaslouží a ve svobodné demokracii se tato teze obzvlášť těžko vyvrací, tak mne občas napadne, co že jsme to strašného a komu vlastně udělali...

 


 

Úvodní zpráva ze třetího jednání zastupitelstva

    I když hlavním bodem třetího zastupitelstva bylo zcela zbytečně odložené projednávání rozpočtu na rok 2015, které neproběhlo v minulém roce jen proto, že oslava Vánočních svátků je pro vedení města zjevně důležitější a zoufalá nepřipravenost zodpovědných činitelů města na jakoukoli podrobnější či dokonce odbornou argumentaci a s tím spojená arogance a neochota cokoli vysvětlovat a někdy dokonce i vůbec naslouchat jiným názorům - vyvrací i oficiální zdůvodnění, že vše bylo třeba řádně připravit. Samotné projednávání rozpočtu a tím pádem i jeho výsledná podoba překonala má veškerá - už tak ne příliš optimistická - očekávání. Beze zbytku se naplnily mé předem avizované obavy, že veškeré nemandatorní a tedy i snáze korigovatelné položky v návrhu si chlapci, kteří spolu hovoří, odsouhlasili předem. Doložitelně došlo i na celou řadu přihrávání si malých domů neboli přímého napojování zájmových osob na rozpočet. Vzhledem k tomu, že jde o velmi závažné věci, budu celé problematice rozpočtu věnovat detailní pozornost v tradiční doplňující zprávě hned v příštím týdnu bezodkladně po projednání se svým expertním týmem. V této úvodní zprávě se zaměřím více na ostatní problematiku, která byla rovněž projednávána.

    V samém úvodu jednání jsem řádně přednesla návrh na změnu programu a požadovala jsem přednostní zařazení své STÍŽNOSTI (nahrávka zde) na opakované nedodržování zákonných lhůt při odpovědích na své oficiálně přednesené podněty při předchozích jednáních ZM. Současně také návrh na projednání připravenosti města na nadcházející návštěvu pana prezidenta, která proběhne v našem městě dne 3.února, se zřetelem na zabezpečení veřejného pořádku a důstojného průběhu této bezesporu velmi významné návštěvy. V rozporu s vlastním - na tělo upraveným - jednacím řádem nedal pan starosta o tomto návrhu ani hlasovat a dal jasně najevo, že o takových "maličkostech" si zřejmě hodlá rozhodovat sám. I přes tento zjevný rozpor s jednacím řádem se ke mně nikdo s přítomných zastupitelů nepřipojil a tyto závažné otázky byly odsunuty až na závěr programu jednání. Byla jsem samozřejmě připravena na skutečnost, že budu přehlasována, nikoli však na takovýto nedemokratický postup. Snažím se však neztrácet dobrou vůli ke spolupráci všude tam, kde půjde o skutečný prospěch města a pro tentokrát budu toto selhání při řízení jednání zastupitelstva považovat pouze za dočasnou neznalost vlastního jednacího řádu.

    V rámci samotného projednávání rozpočtu jsem uplatnila celou řadu připomínek, podnětů, ale i dotazů, protože na rozdíl od řady svých kolegů nemám potřebu předstírat, že rozumím všemu. Reakce byly buď žádné či zcela nedostačující anebo naopak mnohamluvné, ale nic neříkající tirády, které možná zní dobře z kazatelny v kostele, ale nic nemění na skutečnosti, že požadovat po miliardových restitucích jakékoliv byť sebemenší prostředky od města ze strany církve je doslova nehoráznou drzostí. Setrvání této položky v rozpočtu považuji za jednu z mnoha indicií, jak si pánové rozdělují veřejné peníze. Velmi podobný průběh mělo i "projednávání" významné městské investice do - doslova cituji - "objektu Národní 512" a máme věřit, že dům, ve kterém sídlí ČSOB (ve které si evidentně pan starosta vedl lépe než ve své současné roli) prostě zrovna tak nějak přišel na řadu v rámci všeho městského majetku, o který se přece musí město starat. Na náhody nevěřím a po takových odpovědích se bohužel jen přiživují spekulace rostoucí řady spoluobčanů na téma, kdo vlastně bude panu starostovi dorovnávat předchozí plat. Jak jsem však již slíbila, předložím touto cestou veřejnosti podstatně podrobnější informaci v příštím týdnu, takže zde už jen postřeh, že bych neočekávala, že to budu muset být já, kdo kritizuje zcela nedostačující navýšení mzdových prostředků pro městskou policii, ale že to z logiky věci bude její nový městský velitel pan místostarosta Hambálek. Vlastní odměna, kterou původně nechtěl, je pro něj zjevně důležitější než mzdy svých podřízených, které považuje za dostatečné. Za těchto podmínek a v atmosféře, kterou vytvořili členové rady města, přestalo být podstatné, zda se o rozpočtu bude hlasovat po kapitolách nebo v celku. Pouze jsem se utvrdila v názoru, že pro tento ostudný rozpočet hlasovat nemohu. Naopak jsem podpořila hlasování o všech návazných položkách v pevné víře, že tak bude plnění rozpočtu lépe kontrolovatelné a můžete mi věřit, že jeho plnění budu kontrolovat velmi pečlivě.

    Ve svém závěrečném vystoupení jsem řádně přednesla a odevzdala výše zmíněnou STÍŽNOST (nahrávka zde). Je více než zjevné, že improvizovaný pokus pana starosty odpovědět alespoň na opakovaný požadavek audio online přenosu byl opět jen směsicí nekompetence - když si pletl náklady na audio a video, naprosté arogance - když si nedočkavý dárce minimálně 1,5 milionu z městských peněz pro fotbal vůbec troufá hovořit o zcela zanedbatelných nákladech, a zjevně také strachu z kontroly veřejnosti. Právě skutečný dohled občanů nad průběhem jednání zastupitelstva je totiž mojí hlavní motivací a je úplně jedno, kolik lidí přenos aktivně poslouchá. Pouhá skutečnost, že tak činit mohou, by totiž znamenala právě to co je žádoucí - skutečně poctivou přípravu na každé jednání - a to ode všech členů zastupitelstva, nemožnost plácat, co nám zrovna slina na jazyk přinese a především pak skutečně transparentní a zodpovědné rozhodování. A samozřejmě také velmi žádoucí vtažení všech angažovaných občanů města do jeho řízení, o kterém všichni rádi žvaní, ale právě toho se bojí nejvíce. Dále jsem poukázala na naprosto nevhodné několika týdenní zavírání bazénu během letní sezóny a vznesla dotaz na realizaci mimořádné odměny pro ředitele nemocnice nebo-li člena rady - kolegu MUDr. Járu. Podle očekávání jsem nedostala chlapskou odpověď, že to tak je prostě proto, ale zdůvodnění znělo, že v těch příspěvkových organizacích ji tak nějak dostali všichni. Legendární ač bohužel zdaleka ne poslední bolševik Jakeš by to nedokázal říci lépe.

    V téměř samém závěru jednání jsem opakovaně musela připomenout požadavek na projednání připravované návštěvy pana prezidenta a po chvilkových rozpacích, kdy dokonce zaznívaly pochybnosti o smyslu takovéto návštěvy, byla tato otázka projednána. Musím také ocenit, že jsme se toho sice moc nedozvěděli - mé obavy aby nebyly snahy tuto návštěvu narušovat či znevažovat zůstávají, ale nakonec pan starosta přece jen i touto formou pozval všechny občany města k účasti na této návštěvě a vyzdvihl její význam. Je to bezesporu velmi výrazná politická událost a čest pro naše město a platí to i tehdy, když ne ve všem a ne všichni s názory pana presidenta souhlasí. Žijeme ve svobodné a demokratické zemi a měli bychom si toho vážit a také to umět dávat najevo.

    V samotném závěru byla pak už jen velmi formálním způsobem přednesena zpráva o činnosti Rady města a plnění usnesení ZM. Už jen z formy přednesu, ale i z předloženého obsahu bylo zcela zjevné, že především přítomné členy této Rady by už další projednávání asi nebavilo a také že už nutně potřebují jít domů - případně někam jinam. Není divu - nebyla totiž vyhlášena ani přestávka, což považuji za poněkud necitlivé. Pokud by se alespoň někteří kolegové upamatovali na svá školní léta věděli by, že plnou pozornost lze dokonce i po mladých studentech vyžadovat maximálně devadesát minut. Za těchto okolností tedy už nemělo smysl nic jiného, než vzít zprávu na vědomí. Vzhledem k nemožnosti se připravit na její kritické posouzení, protože je zavedena praxe, že je prezentována až při zasedání, se tímto rozhodně nevzdávám práva na její kritické posuzování. Závěrem už chci jen poděkovat všem přítomným občanům za podporu a za řadu dalších pozitivních vyjádření, kterých začíná přibývat až se začínám bát, že na všechny nebudu schopna odpovídat a chci je tedy se vší pokorou ocenit a všechny pozdravit i touto formou.

 Před třetím jednáním zastupitelstva

    Nejpodstatnějším bodem třetího jednání zastupitelstva bude bezesporu rozpočet pro rok 2015. Právě rozpočet je každoročně jedno z nejdůležitějších hlasování, protože je to sám základ hospodaření města. Pro každé nově zvolené zastupitelstvo je to zároveň i ostrý test, který spoluobčanům jasně ukáže nakolik zvolení zastupitelé hodlají dodržet své předvolební sliby a nakolik jim leží na srdci to, co je bezesporu naší hlavní povinností - tedy řádná správa městských prostředků a jejich maximálně účelné využití směrem k naplnění většinových zájmů veřejnosti a ke zvyšování prosperity města a komfortu jeho obyvatel. Nezanedbatelná je však i jakási odvrácená tvář rozpočtu, protože jakékoli finanční přesuny mimo rámec rozpočtu jsou sice teoreticky možné, ale příliš viditelné a nápadné, a tudíž i nejrůznější takzvané malé domů - čili prosazování skrytých zájmů jednotlivých zastupitelů - jsou zpravidla v rozpočtu obsaženy, protože se vše skryje do jednoho obřího bloku. Letošní návrh bohužel zjevně obsahuje celou škálu takových případů - a to v celém rozsahu - u celé řady položek lze dohledat přímý zájem jednoho konkrétního zastupitele či jejich seskupení a vyskytují se dokonce i přímá napojení konkrétních osob na předložený rozpočet. Budu se samozřejmě snažit alespoň na ty nejkřiklavější případy tohoto typu poukázat přímo při projednávání rozpočtu, nedělám si však nejmenší iluze o tom, že by můj - bohužel zcela osamocený - hlas dokázal cokoli v návrhu změnit, považuji to však za svoji povinnost.

    S plnou odpovědností jsem se zúčastnila i přípravného jednání svolaného panem starostou v rámci přípravy rozpočtu. Musím konstatovat, že kromě mne a pana starosty byli na tomto jednání přítomni pouze další dva zastupitelé a je tedy zjevné, že skutečná jednání se vedla jinak a jinde. Samozřejmě pro každý městský rozpočet v naší zemi platí, že velmi podstatná část navrhovaných výdajů jsou výdaje mandatorní a bývá zvykem je vykládat tak, že jsou vlastně povinné. Není to úplně pravda, ale hlavně by mělo platit, že i na takové výdaje je nutno hledět maximálně kriticky a právě v nich se většinou mohou skrývat dosti výrazné úspory - když už ne pro aktuální rok tak alespoň pro roky budoucí. Velmi často je jejich oprávněná existence zneužívána k demagogickému výkladu a zkreslování pohledu na všechny ostatní výdaje. Pokud celkový rozpočet našeho města převyšuje 200 milionů Kč, svádí to k myšlence, že například konkrétní částka 2.5 milionů Kč, která má být věnována našim fotbalistům (a není to v rozpočtu jediná částka, která míří tímto směrem), je vlastně "jenom" něco přes jedno procento rozpočtu. Ve skutečnosti je to naprosto dominantní část těch složek rozpočtu, o kterých se volně rozhoduje a které budou zcela nesmyslně odebrány školám, případně z dalších rozpočtových kapitol, kde by nepochybně byly užitečnější.

    Na zastupitelstvu se budu snažit prosadit, aby se o rozpočtu hlasovalo po částech a trvat na jejich podrobném zdůvodnění. Pokud by zastupitelstvo chtělo konat v souladu se slibem zastupitele, měli by mne kolegové podpořit a umím si představit i odložení rozpočtu a jeho přepracování. Rozpočtové provizorium je platné na celé první čtvrtletí a žádná tragédie by se tudíž nekonala, jen bychom pak mohli mít rozpočet, za který bychom se nemuseli stydět - anebo alespoň ne tolik. Pokud se mi tyto návrhy nepodaří prosadit, což je bohužel velmi pravděpodobné, tak mi nezbude než pro schválení rozpočtu nehlasovat - a to i přes to, že s řadou jeho položek samozřejmě souhlasím. Také mohu samozřejmě slíbit, že se budu ve svém diskuzním příspěvku k rozpočtu snažit poukázat alespoň na ty nejkřiklavější a nejnehoráznější případy střetu zájmů a vyvádění majetku. Už dnes se totiž jako zastupitelka musím stydět za věci, které se postupně dozvídám. Jeden příklad za všechny - rodiče dětí ve školkách jsou žádáni, aby pro své dítě přinesli 8 rolí toaletního papíru, ale v návrhu rozpočtu figuruje jakýchsi osmdesát tisíc na opravu kostela v zemi, kde parlament přiklepl desítky miliard církvím. Určitě uslyšíme, že to nemá žádnou přímou souvislost s faktem, že jeden z členů rady je farář. Budeme-li takto hospodařit, pak se nelze divit, že už i u těch našich nejmenších prudce roste potřeba toaletního papíru. Zkuste také uhodnout, která škola se může i při škrtech těšit na nejlepší zabezpečení a pročpak to tak asi jenom bude.

    Trvale se snažím nebýt jen kritická a určitě si dokážu všimnout i pozitivních věcí - a to jak v rozpočtu - tak i mimo něj. Velmi sympaticky zní předložený návrh na akceptaci programu na potlačení kriminality. Nejenom, že takovéto aktivity potřebuje naše město jako sůl, ale velmi pozitivně zní, že příslušný výdaj města bude dotací téměř zdesetinásoben a součástí programu je zároveň i skateboardové sportoviště.

    I když se začínám smiřovat, že minimálně do doby než se některým dalším kolegům v zastupitelstvu otevřou oči, budu v řadě otázek sama proti všem, chci také poukázat, že rozpočet se skoro vůbec nezabývá otázkou navyšování příjmů. Trochu to připomíná situaci, kdy maminka dá dětem kapesné a ony přemýšlí jak a za co to utratí, ale už neřeší, jak si třeba také nějaké peníze aktivně přivydělat. Příklad za jiné vidím z titulu své občanské profese docela dobře na hospodaření našeho plaveckého bazénu, ve kterém vidím lecjaké nedostatky. Co ale volá přímo do nebe je skutečnost, že i když je bazén přímo koncipován na letní provoz - trávník, oplocení a přímé propojení včetně venkovních sprch - tak se pravidelně v parném létě zavírá. To jen tak někde nemají. Je to jako kdybychom ve druhé polovině prosince zakázali ve městě prodej kaprů s tím, že přece prodejci i kupující mají k dispozici celý zbytek roku...

    Doposud se mi nepodařilo prosadit audio přenos po vzoru jiných měst. On-line přenos bude jen písemný, což je naprosto nedostačující. Pochopitelně toto vaše právo na přímou kontrolu naší práce budu prosazovat o to důrazněji, protože si umím představit, že ne každý se dokáže utrhnout od svých běžných povinností a přijít. Snažte se však dostat se na toto klíčové zasedání a udělat si tak vlastní nikým nemanipulovatelnou představu o tom, jak město hospodaří s vašimi penězi. Navržený rozpočet v celkovém objemu 226 500 000,-Kč si vydělte počtem 15 824 obyvatel podle posledního sčítání lidu a zjistíte, že na každého z Vás (včetně těch nejmenších) připadá více než 14 300,-Kč, o kterých budeme ve čtvrtek rozhodovat. Věřte mi, že budu bojovat právě za vás a čím více vás bude v sále tím lépe. A kdo nebude moci přijít, tak mi alespoň držte palce. Všechny...

    


 

3.zasedání Zastupitelstva města

22.ledna 2015  - Studentské centrum Střelnice - od 15:00

 

Program:

 1. Převody majetku města
  1.01 Návrh na prodej části p.p.č.5615 v k.ú.Varnsdorf​
  1.02 Návrh na převod části p.p.č.5981 za část p.p.č.6755 a p.p.č.6696/4 vše v k.ú.Varnsdorf
  1.03 Návrh na jmenování určeného zastupitele pro účely pořizování územně plánovací dokumentace města
 2. Zprávy z výborů ZM
 3. Různé
  3.01 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf a podání žádosti v rámci dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR na rok 2015 a zajištění spolufinancování programu
 4. Finanční záležitosti
  4.01 Členské příspěvky na rok 2015
  4.02 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2015
  4.03 Bezúplatné předání majetku k hospodaření příspěvkovým organizacím města
 5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
 6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
 7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
 8. Závěr
TOPlist