Zpráva z pátého jednání zastupitelstva

    Jak jsem již avizovala, tak velmi důležitými body jednání byla zpráva o činnosti Městské policie za uplynulý rok, u které jsem požadovala, aby do budoucna bylo zřetelné a kontrolovatelné, jak velký rozsah jejich práce tvoří pochůzková činnost, která by měla být jednoznačně stěžejní a hlavní náplní jejich práce. Dále jsem vznesla podnět, aby po vzoru některých jiných měst byla místo nového auta MP vybavena několika jízdními koly, což by jen zvýšilo jejich akceschopnost, viditelnost ale i jejich fyzickou kondici. Také jsem se velmi pozastavila nad tím, že výběry pokut by neměly být chápány jako plnění ročního plánu. Dále jsem navrhla, aby konkrétní a prokazatelné případy záchrany lidského života byly systematicky oceňovány nejen společensky, ale i konkrétní tarifní odměnou. Následně mne velmi zarazil cynismus některých kolegů, včetně pana starosty, kteří pravili, že pro strážníky je to samozřejmá povinnost. Opravdu bych si přála, aby přímé audio přenosy poslouchalo co nejvíce spoluobčanů, aby věděli, kdo vlastně rozhoduje o jejich zájmech. Dá se pochopit, že samozřejmostí je záchrana životů pro lékaře a zdravotníky, ale u strážníků je naopak nadstandartní odměna žádoucí a jen bychom tak potvrdili, že ochrana lidského života by měla být jejich nejvyšší prioritou. Pan starosta v této otázce dokonce vyslovil obavu, aby se pak strážníci nehonili jen za využitím defibrilátoru. K tomu snad není co dodat, jen mu snad přeji, aby jej sám nikdy nepotřeboval.

    Dalším významným bodem pak bylo projednání rozpočtového opatření, jehož nejkontroverznější částí bylo navýšení dotací na sportovní oddíly. Schválený rozpočet na tuto kapitolu ve výši 600.000,- Kč byl navýšen na 806.000,- Kč. S tímto návrhem jsem souhlasila, protože jinak bych se musela stydět za to, že město - které na úkor svých občanů dotuje profesionální fotbalisty, kteří si navíc v poslední době možná pletou fotbal s tenisem - nedokáže navýšit v podstatě o drobné dotace na sportovní činnost dětí a mládeže. Na druhou stranu při projednávání samotného rozpočtového opatření jako celku jsem se důrazně ohradila proti tomu, aby si do budoucna páni radní dělali ze schváleného rozpočtu trhací kalendář a jasně jsem definovala, že si do budoucna umím představit rozpočtové opatření pouze jako opravné účetní položky a nebo jako reakci na mimořádné a předem neočekávatelné události, což obojí jsou záležitosti, které v době tvorby návrhu a schvalování rozpočtu nemohly být známy. Cokoli jiného je anarchie a rozpočtová nezodpovědnost.

    Za zmínku také stojí lidsky a sociálně citlivý případ naší spoluobčanky paní Koštrnové, u kterého se zase jednou ukázala velká neprofesionalita některých kolegů, kdy můj návrh, aby jí dluh byl odpuštěn , protože jsem jednoznačně přesvědčena, že byla úřady soustavně uváděna v omyl a naopak z její strany byly plněny všechny povinnosti z dané situace plynoucí, měl docela unikátní výsledek. Pro odpuštění dluhu nás hlasovalo osm, proti pět a všichni ostatní se ''hrdinně'' zdrželi. Zase se nám jednou ukázalo, co v kom je. A když mi pak pan starosta v rozporu s jednacím řádem samovolně zamítl návrh na odložení celého bodu na příští zastupitelstvo, aby se kolegové s celou věcí  mohli podrobněji seznámit, byl původní návrh na neodpuštění dluhu stejně odmítnut. Takže se naštěstí na dalším jednání budeme celou záležitosti zabývat znovu a věřím, že smysl pro lidskou slušnost zvítězí. 

    V závěru jsem ještě v rámci návrhu zastupitelů důrazně připomněla minulou agendu a výslovný příslib vedení města o urychlené přípravě obecní vyhlášky, která může velmi účinně regulovat takzvaný obchod s chudobou a pozastavila se nad podivným a přitom nepovinným vypsáním výběrového řízení na práci, kterou beze zbytku mohou vykonávat městem vlastněné, řízené a provozované Technické služby. Toto poněkud zmatečně vysvětlované výběrové řízení budu velmi pečlivě sledovat a pokud jeden z kolegů považuje za totéž firmu, ve které má město menšinový podíl  a firmu městem stoprocentně vlastněnou, tak nutně budou muset vznikat další a další otázky. S každým dalším jednáním zastupitelstva je více a více zjevné, že nás čeká ještě hodně práce. Závěrem snad ještě jeden postřeh z části věnované příspěvkům, podnětům a návrhům občanů - někteří kolegové či reprezentanti města by si zjevně měli uvědomit, že nás volí občané a tudíž jsou svým způsobem naši nadřízení a opravdu  to není naopak.

    A připojím ještě jednu poznámku - pan starosta se v samém závěru jednání ukázal jako pečlivý čtenář těchto mých webových stránek, když mne požádal o vysvětlení některých pasáží, které předstírá, že nepochopil. Zřejmě má pocit, že je mým nadřízeným, což se hluboce mýlí a zřejmě mu opravdu doposud nedošlo, že on se má ze své činnosti zpovídat občanům a nám zastupitelům a nikoli my jemu. I když jsem mu to dala jasně najevo, tak na jeho dotaz odpovím velice ráda a to veřejně a právě prostřednictvím těchto svých stránek. Berte to jako příslib pro nejbližší období, kterým nahradím protentokrát nepotřebnou druhou a podrobnější zprávu z pátého jednání zastupitelstva. Myslím, že na rozdíl od mých příznivců to pro něj nebude úplně příjemná četba...

 


 

Před pátým jednáním zastupitelstva

    Přesto, že by se na první pohled mohlo zdát, že nadcházející další jednání našeho zastupitelstva obsahuje jen běžnou rutinní agendu, není to ani zdaleka pravda. Už jen sama skutečnost, že velmi krátce po odsouhlasení ročního rozpočtu města, přichází návrh na rozpočtové opatření, který zasahuje hned do šesti rozpočtových kapitol, je pozoruhodná. Dalo by se samozřejmě pochopit, kdyby mělo jít o pouhé účetní opravné položky či o nějaký mimořádný výdaj na základě skutečnosti, která v době tvorby rozpočtu nemohla být známa, ale tak to jednoznačně není. Každé rozpočtové opatření je nutno chápat jako svého druhu mimořádnou událost a nikoli jako ventil různých okamžitých nápadů. Jeden z těchto zásahů souvisí s tím, že sotva se chlapci postarali o různé více či méně legální cesty, jak si ohlídat své přímé i nepřímé příjmy, tak se jim také zalíbila moc, která spočívá v rozdávání drobků spadlých ze stolu dalším a dalším. Už takhle vnímá řada občanů jako skandál, když vše co jen lze - míří na fotbalové dobrodružství a nebude se snadno vysvětlovat, proč se najednou sportovní dotace musí navyšovat o dalších více než dvě stě tisíc proti schválenému rozpočtu jen pro to, že z cizího krev neteče a tak snadno se rozdává.

    Velmi zajímavé také bude projednávání výroční zprávy o činnosti městské policie, která již při zběžném prvním pohledu působí dojmem, že řada konkrétních číselných údajů se do ní dostala nikoli poctivým sčítáním faktických údajů ,ale pohledem z okna do našich krásných zalesněných kopců. Přitom všichni zainteresovaní moc dobře vědí, že právě činnost naší městské policie je trvalým zdrojem nespokojenosti obyvatel města. Pevně věřím, že naše spoluobčany budou zajímat tentokrát i některé projednávané spory mezi městem a konkrétními jednotlivci, které tentokrát mohou docela dobře ukázat nejen tradičně necitlivý, přezíravý a arogantní přístup úředníků města k občanům, ale i to jak se prohlubuje trend neměřit každému podle stejného metru. Již tradičně chci tedy i touto formou přizvat všechny k co nejvyšší účasti při jednání zastupitelstva a s velkou radostí konstatují, že tak mohou učinit i ze svých domovů prostřednictvím přímého audio online přenosu na internetu. Jsme jenom ráda, jak si dnes kolegové o překot připisují zásluhy, že to byli především oni, kdo jej prosadili a některá jejich vyjádření působí dojmem, že jej požadovali už před druhou světovou válkou. Tyto jejich pozdě bycha honící bláboly jsou totiž tou nejlepší pojistkou, aby si jej už nedovolili nerealizovat a kdyby přece jen došlo k nějaké té - řekněme technické - poruše, jsme trvale připraveni se svým týmem jej občanům zabezpečit i sami. Takto je to však mnohem jednodušší a bude už jen třeba hledat cesty, aby jej - ve vlastním zájmu - sledovalo měsíc od měsíce co nejvíce posluchačů.

 

Program V. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 26. března 2015 od 15:00 hodin ve studentském centru Střelnice

 

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na zrušení usnesení

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 4650 v k. ú. Varnsdorf

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 1519/32 a budovu bez č. p./č. e. na p. p. č. 1519/32 vše v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 2167 a části p. p. č. 2168 vše v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej p. p. č. 2165, budovy bez č. p./č. e. na p. p. č. 2165 a části p. p. č. 2168/1 vše v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 3089 v k. ú. Varnsdorf

1.07 Návrh na nevymáhání směnky

1.08 Nákup lesních pozemků

2. Zprávy výborů ZM

3. Různé

3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2014

3.02 Poskytnutí dotace pro rok 2015 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf

4. Finanční záležitosti

4.01 Návrh Regia a. s. k žádosti o prominutí dluhu

4.02 Návrh Regia a. s. k žádosti o umožnění splátkového kalendáře

4.03 Rozpočtovvé opatření č. 1 na rok 2015

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města,

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

 


TOPlist