Zpráva z osmého jednání zastupitelstva

V úvodu této zprávy si musím postesknout, že i když jsem velmi dobře věděla s čím vším se budu muset během práce pro své město a jeho občany setkávat, tak jsem neustále překvapována mírou neprofesionality lidí, kteří do chodu města velmi aktivně zasahují a kteří nám všem toho před volbami tolik naslibovali. Přála bych vám mimo jiné vidět lehce vyděšené pohledy velké části kolegů, když jsem se nevinně mezi řečí zeptala, zda vůbec četli materiál o rozvoji města, který jak už z názvu vyplývá - by pro nás všechny měl být docela stěžejní. Ze všeho nejvíc jsem ale znechucena z toho, jak řada kolegů v čele s panem starostou čím dál více ignoruje nejrůznější zmínky nyní už i ze strany hostů zastupitelstva o rostoucí nespokojenosti veřejnosti s prací městského úřadu a jeho vrcholových reprezentantů.

V kapitole převodů majetku města jsem spolu s několika dalšími kolegy poukázala na poněkud podivně nákladný návrh na rekonstrukci zahrady mateřské školy na Pražské. Samozřejmě, že velmi stojím o to, aby naši nejmenší spoluobčané byli v co nejhezčím prostředí, ale výše těchto nákladů nutně vzbuzuje otázky, zda jsou opravdu v celém rozsahu určeny na tento účel. Velmi kriticky jsem se poté vyjádřila k otázce veřejně prospěšných prací, které jsou mnohdy prováděny vleže s opalovacím krémem a jejich vykonavatelé občas budí dojem, že v životě neviděli lopatu a možná ani smeták. Při již zmíněném projednávání programu rozvoje, ve kterém se opět velmi silně rozvinula kapitola podpory fotbalu a hokeje, jsem si uvědomila, že nedávno veřejně publikovanou informaci, že do fotbalového stadionu bylo v posledních letech investováno 60 milionů Kč, které na něm tedy věru nejsou nijak vidět, bude potřeba prověřit nikoli zmatečnou debatou, ale řádnou písemnou žádostí, která kromě rozkrytí této otázky snad přispěje k tomu, že v souladu se zákonem se pan starosta naučí odpovídat osobně a nebude se pokoušet o různá zástupná vyjádření, která pak vydává za své odpovědi.

Čím dál podivnější se mi jeví stále se protahující a prodražující rekonstrukce prostranství ,,U věžičky''. Každý , kdo si poslechne zjevnou nejistotu pana starosty, když tyto komplikace zdůvodňuje, musí nutně nabýt dojmu, že příslušné správní orgány města jsou vším jen ne dobrými hospodáři. Ty mé otázky nebyly zase až tak složité a dnes se vzhledem ke stavu našeho stavebnictví naučí bránit vícenákladům každý majitel domů, ale tomu našemu vedení města se to nějak nedaří. Dovoluji si také připomenout, že nám bylo slibováno, stejně jako u mnoha jiných investičních titulů, že budou do značné míry kryty z dotací, ale to se také nějak nedaří. Možná by nebylo od věci trávit více času na úřadě a při práci, na kterou byť třeba i nedobrovolně - přispívají všichni občané - a to voliči i nevoliči.

V rámci svých podnětů jsem pak poukázala na dosti zvláštní potřebu ,,prázdnin'' zastupitelstva a nestačila jsem se divit zdůvodnění typu - dělalo se tak vždycky - spojené s nezbytnou sebechválou kolegy, že už je v zastupitelstvu 13 let. Vzhledem ke stavu naší městské správy bych se tím v jeho případě až tak nechlubila, ale chápu, že potřeba některých kolegů se zavděčit panu starostovi je neutuchající. Současně jsem kolegy upozornila, že na příštím zastupitelstvu navrhnu posunutí začátku jednání zastupitelstva tak, aby jej mohlo sledovat co nejvíce lidí.

Objektivně jsem pochválila průběh nedávných městských slavností. Považuji však za naprostou nehoráznost, když takto chvályhodnou akci pořádá agentura, která s naším městem nemá zhola nic společného a považuji to za urážku našich vlastních velmi schopných lidí z kulturní komise města. Pan starosta se svou tradiční a zdá se, že rostoucí nejistotou zdůvodňoval, že šlo o rozhodnutí hlavního sponzora, kterým ovšem je městem spoluvlastněný Ekoservis, takže téměř polovina tohoto daru jsou městské peníze. Když jsem poté poukázala na možné souvislosti s konkrétním probíhajícím výběrovém řízením na ředitele Regie, reagoval pan starosta vyhrožováním a snahou mne poučovat, co mám a nemám říkat. Toto jeho soustavné napadání mé osoby vždy, když se dostane do úzkých, je pro mne vždy tím nejlepším potvrzením, že se dotýkám věcí, které jsou hochům velmi nepříjemné.

V samém závěru jsem navrhla, abychom se trochu důstojněji než jen gratulací, postavili k našim nevidomým spoluobčanům a zvláště pak v situaci, kdy naše město reprezentují na soutěžích lépe než kdo jiný. Na to jsem si vyslechla, že už měli dávno požádat o grant a že to tak dělají a mohou dělat všichni občané. Ne každý má žaludek na to, aby běhal na městský úřad s nataženou rukou, ale to ti, kteří tak činní i když nemusí, nemohou nikdy pochopit.

Závěrem mi dovolte, abych vám slíbila několik věcí, které se přímo nabízí, když už budeme mít ty ,,povinné prázdniny''. Nic takového jsem ve volebním programu neslibovala a tak hodlám na rozdíl od kolegů svým povinnostem dostát i v letních měsících. Aby i ti z vás, kteří mají opravdu málo času měli co nejpřesnější představu o atmosféře při našich jednáních, připravím v průběhu léta krátké audiosoubory s nejpozoruhodnějšími výroky svých kolegů, spojené s anketou, který se vám bude zdát nejzábavnější. Podrobněji se podíváme na již zmíněnou historii investic do fotbalového stadionu a na rozdíl od dnešního jednání zastupitelstva, které zcela ignorovalo petici spoluobčanů za zřízení stanoviště rychlé záchranné služby se hodlám zabývat i touto záležitostí. Občané nás totiž nevolili proto, abychom jim mnohamluvně vysvětlovali, co všechno nejde a co všechno neumíme, ale proto, abychom hledali a nacházeli řešení a nevzdávali se při prvním bububu z krajského úřadu či odkudkoli jinud...

 

Před osmým jednáním zastupitelstva

Nadcházející jednání zastupitelstva je poslední před prázdninami a musím se podivit, že i když je u nás historicky běžné, že přes letní měsíce se zastupitelstvo neschází, tak mě překvapuje, že dle navrženého plánu se nebude scházet ani rada města. To jsou tedy prázdniny opravdu jak na škole a pak se nedivme, že občas přirovnávám naše radní k poněkud nezvedeným hochům. Z toho všeho, co se zatím nějak nedaří, nemám pocit, že vše běží samo a že není důvod pracovat i v létě. I tohle je pro mně obrázek, jak moc vážně berou někteří kolegové úkol, kterým je dočasně pověřili spoluobčané.

Během jednání se určitě budu zajímat, jak byly zorganizovány čerstvě proběhnuvší městské slavnosti, kde není důležitý jen hospodářský výsledek, ale i společenský dopad této jedné z největších akcí, kterou město pořádá pro své občany a přiznám se, že příliš nerozumím, proč nám je organizují jiní, když máme dostatek vlastních schopných lidí a jak tuto problematiku vidí naše kulturní komise. Dále budu určitě požadovat informace o probíhajícím výběrovém řízení na ředitele Regie a budu chtít znát kritéria, podle kterých se vlastně rozhoduje.

Docela solidní ostudou města se začíná stávat docela malá, ale přitom velmi viditelná přestavba prostranství ,,U věžičky'', která se nějak podivně vleče a zdá se, že i docela zřetelně prodražuje. Slůvko přestavba má v naší nedávné historii zvláštní význam. Bylo to něco jako zaříkávadlo o kterém končící soudruzi a jejich kamarádi ze státní bezpečnosti moc nevěděli, co vlastně znamená a jak s ním zacházet, ale přesto ho tehdy byly plné noviny. Ale to s naším velmi viditelným pomníkem živé práce naší městské rady určitě nesouvisí - no i když ale ...

Očekávám také dozvuky a vysvětlení některých veřejně publikovaných výroků kolem našich fotbalistů a určitě budu chtít vědět, jaká je vlastně historie investic do fotbalu a do hokeje a samozřejmě také jaké jsou aktuální plány těchto pro město velmi nevýhodných výdajů. Řada kolegů si zřejmě neuvědomuje, že drtivá většina spoluobčanů nejsou fanatičtí sportovní fanoušci a vedení města by se mělo prioritně zajímat o mnohem důležitější věci. Hodlám se také samozřejmě i nadále zabývat vývojem kolem městské vyhlášky směrem proti obchodům s chudobou a budu iniciovat i pokračování debaty o fungování Hlasu severu. Děkuji touto cestou za rostoucí počty pozitivních ohlasů a i za to, že naše zasedání sledují v přímém přenosu desítky spoluobčanů a následně si jej poslechnou další více jak čtyři stovky lidí. Je prostě skvělé, že si každý může udělat svůj obrázek a posoudit, co jak kdo myslí.

 


 

Program VIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. června od 15:00 hodin ve studentském centru Střelnice

 

Program jednání:

1. Převody majetku města

1.01 Návrh na prodej p. p. č. 34/15 v k. ú. Varnsdorf

1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 894 v k. ú. Studánka u Rumburku

1.03 Návrh na prodej p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf

1.04 Návrh na nabytí části p. p. č. 4369/12 v k. ú. Varnsdorf

1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf

1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1005, p. p. č. 1006/1, p. p. č. 1006/4, p. p. č. 1007 a p. p. č. 1008 vše v k. ú. Varnsdorf

1.07 Předfinancování akce ,,Zahrada v přírodním stylu u MŠ Pražská''

1.08 Předfinancování akce ,,Zateplení MŠ Jeřabinka v ul. Seifertova''

2. Zprávy výborů ZM

2.01 Zpráva kontrolního výboru

3. Různé

3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. .r. o. za rok 2014

3.02 Zpráva o činnosti společnosti REGIA a.s. za rok 2014

3.03 Zpráva o výsledku hospodaření Bytového družstva Varnsdorf za rok 2014

3.04 Zpráva o činnosti společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s. za rok 2014

3.05 Pravidelná roční zpráva JSDH za rok 2014

3.06 Program rozvoje města Varnsdorf 2015 - 2020

4. Finanční záležitosti

4.01 Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2015

5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

TOPlist